دامپزشکی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : حسن سبک رو

رشته کارشناسی : دامپزشکی

شماره پروانه: 3117

تاریخ شروع کارشناسی : 1386

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171631263

صلاحیت ها : 1- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فراورده های آنها

2- ارزیابی و تعیین خسارت به طیور و محصولات و فراورده های آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهدی صفایی

رشته کارشناسی : دامپزشکی

شماره پروانه: 3147

تاریخ شروع کارشناسی : 1387

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09123892975

صلاحیت ها : 1- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فراورده های آنها

2- ارزیابی و تعیین خسارت به طیور و محصولات و فراورده های آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا دهقان

رشته کارشناسی : دامپزشکی

شماره پروانه: 4122

تاریخ شروع کارشناسی : 1388

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171632554

صلاحیت ها : 1- ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات و فراورده های آنها

2- ارزیابی و تعیین خسارت به طیور و محصولات و فراورده های آنها