کشاورزی و منابع طبیعی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : منصور نیکخواه

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 1542

تاریخ شروع کارشناسی : 1367

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171617007

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات کشاورزی و مکانیزاسیون و برآورد هزینه عملیات زراعی 2 – ارزیابی باغات و محصولات آنها و تعیین میزان خسارات وارده به آنها 3 – ارزیابی ساختمانهای روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد 4 – تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی مزروعی و باغات 5 – مساحی و تفکیک و افراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی باغات و مرتع و جنگل 6 – رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی 7 ارزیابی محصولات کشاورزی در انبار ها سیلو ها سرد خانه ها محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به انها

8 – ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی 9 – تفسیر عکس های هوایی

نام و نام خانوادگی : محمد حسین پاکباز

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 1614

تاریخ شروع کارشناسی : 1370

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171610603

صلاحیت ها : 1- ارزیابی اراضی مزروعی و محصولات کشاورزی و مکانیزاسیون و برآورد هزینه عملیات زراعی 2 – ارزیابی باغات و محصولات آنها و تعیین میزان خسارات وارده به آنها 3 – ارزیابی ساختمانهای روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد 4 – تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی مزروعی و باغات 5 – مساحی و تفکیک و افراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی باغات و مرتع و جنگل 6 – رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستایی و زمین های کشاورزی 7 ارزیابی محصولات کشاورزی در انبار ها سیلو ها سرد خانه ها محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به انها

8 – ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی 9 – تفسیر عکس های هوایی

نام و نام خانوادگی : محمد رحیم وارسته پور

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 2248

تاریخ شروع کارشناسی : 1379

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09177615037

صلاحیت ها : 1 – ارزیابی جنگل ها و مراتع

2 – ارزیابی فرآورده های جنگلی و مرتعی تعیین و برآورد خسارت وارده به جنگل ها و مراتع

نام و نام خانوادگی : سید حسن حسینی

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 3164

تاریخ شروع کارشناسی : 1382

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173611270

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : سید محمد نور موسوی

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 3300

تاریخ شروع کارشناسی : 1382

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173612081

صلاحیت ها 1 -ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها 2 – تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی 3 – ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف 4 - مساحی و تفکیک و افراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی باغات و مرتع و جنگل

نام و نام خانوادگی : غلامرضا زهتاب

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 3059

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09173612567

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : علینقی صالحی

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 3072

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173660223

صلاحیت ها : 1 - ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها 2 – تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نقش زراعی و وارثین و مالکین و مقربین املاک کشاورزی

نام و نام خانوادگی : الیاس پرورش

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 3075

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177619337

صلاحیت ها : 1 - تشخیص اراضی جنگلی و مرتعی از یکدیگر 2 – ارزیابی جنگل و مرتع و تعیین برآورد خسارت وارده به جنگلها

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا فرهادی افشار

رشته کارشناسی : کشاورزی و منابع طبیعی

شماره پروانه: 4104

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171634023

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : خلیل احمد غلامی

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4111

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : میناب

شماره تماس: 09171651593

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : آرش ابراهیمی

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4112

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171616774

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : شبیر بهمنیار

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4113

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173282972

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : محمد دیر باز

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4114

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171632556

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : محمود غفوری

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4115

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173677351

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : سید سعید طالبی

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4120

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : میناب

شماره تماس: 09171666961

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : کوروش صادقی پور

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4128

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09173616617

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : غلامرضا خاکسار

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4141

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09179582966

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : سید امیر حمزه بهری میمندی

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4142

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173688054

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : فرزاد استاد

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4165

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173611873

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : حسن قاسمی مزیدی

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4166

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بستک

شماره تماس: 09173641087

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : طوبی یوسفی زاده

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4167

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171616467

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : محمد رضا فردین نژاد

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4168

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09171682416

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : علی اکبر صالح زاده

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4169

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177688506

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : محمد رضا شاهی تازیانی

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4178

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173613541

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : شهاب شیخ زاده

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 4130

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09133431445

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : نصرالله فرهادی افشار

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09173694464

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا آدینه

رشته کارشناسی : کشاورزی

شماره پروانه: 3092

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرلنگه

شماره تماس: 09173620233

صلاحیت ها : ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده به آنها