حساب داری و حسابرسی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : محمود علی نقی زاده

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 1807

تاریخ شروع کارشناسی : 1374

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09171613824

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

3 – حسابداری و حسابرسی وزارت خانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

4 – حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

5 – حسابداری و حسابرسی امور مالیاتی

6 – ارزیابی سهام الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی

7 – ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : عیسی آریانپور

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 3089

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177616159

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسین قاسمی نژاد

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4105

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171613695

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا تخت

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4117

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177676427

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : عبدالجواد بزمی

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4118

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : کیش

شماره تماس: 09347694060

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مراد امیر سهامی

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4121

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : کیش

شماره تماس: 09393906466

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جمال الدین راسخی

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4134

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173616714

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : نریمان حیدری

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4135

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171617941

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد علی امانی زاده

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4136

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : قشم

شماره تماس: 09173610678

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : برکت صادقی

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4137

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173617289

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حسین فرهنگ دوست

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه: 4163

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173671541

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : علی همایون

رشته کارشناسی : حسابداری و حسابرسی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173282972

صلاحیت ها : 1- حسابداری و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2 – حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها شهرداریها