نفقه ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : قاسم اسدی

رشته کارشناسی : نفقه

شماره پروانه: 3131

تاریخ شروع کارشناسی : 1388

حوزه فعالیت : هرمزگان

شماره تماس: 09177616155

صلاحیت ها : تعیین نفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : معصومه نوشیدنی

رشته کارشناسی : نفقه

شماره پروانه: 4145

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177685336

صلاحیت ها : تعیین نفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : فریبا نصیری

رشته کارشناسی : نفقه

شماره پروانه: 4146

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173617709

صلاحیت ها : تعیین نفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهرانگیز جلالی

رشته کارشناسی : نفقه

شماره پروانه: 4147

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171593088

صلاحیت ها : تعیین نفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : فردین ملایی


رشته کارشناسی : نفقه

شماره پروانه: 4173

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177610548

صلاحیت ها : تعیین نفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

رشته کارشناسی : نفقه

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی :

حوزه فعالیت : 

شماره تماس:

صلاحیت ها :