امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : محمود رضا صدرایی

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه: 3068

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177612461

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حمید قاسمی زاده

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه: 3061

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09126080556

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد جواد صدیق نژاد

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه: 3082

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173611333

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا اجاقی

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه: 3121

تاریخ شروع کارشناسی : 1385

حوزه فعالیت : قشم

شماره تماس: 09177615200

صلاحیت ها : مکانیک موتور های دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : صغری شعبانی

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه: 4101

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177635833

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : سید مهدی طباطبایی

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه: 4175

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171635316

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : هاشم دبستانی

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177693262

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا گلزاری

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173617262

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد صادق مرادی بیرون

رشته کارشناسی : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1391

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171670128

صلاحیت ها : امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی