معماری ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : محسن اقتداری

رشته کارشناسی : معماری

شماره پروانه: 3132

تاریخ شروع کارشناسی : 1388

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171635712

صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) تزئینات ومعماری داخلی ساختمان

2- تطبیق وضعیت با ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات قدمت و نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان 3- تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مرتضی بهمن یار

رشته کارشناسی : معماری

شماره پروانه: 4160

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171631016

صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) تزئینات ومعماری داخلی ساختمان

2- تطبیق وضعیت با ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات قدمت و نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان 3- تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حمید رضا رحیمیان

رشته کارشناسی : معماری

شماره پروانه: 4161

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171635166

صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) تزئینات ومعماری داخلی ساختمان

2- تطبیق وضعیت با ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات قدمت و نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان 3- تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : عبدالکریم قائدی

رشته کارشناسی : معماری

شماره پروانه: 4172

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171613119

صلاحیت ها : 1- تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) تزئینات ومعماری داخلی ساختمان

2- تطبیق وضعیت با ( نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات قدمت و نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان 3- تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان