امور ثبتی ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : رضا رفیع

رشته کارشناسی : امور ثبتی

شماره پروانه: 3128

تاریخ شروع کارشناسی : 1386

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177634531

صلاحیت ها : امور ثبتی و تعیین حدود اربعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : علیرضا زمانی

رشته کارشناسی : امور ثبتی

شماره پروانه: 4132

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09173616653

صلاحیت ها : امور ثبتی و تعیین حدود اربعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : غلامحسین نعمت الهی

رشته کارشناسی : امور ثبتی

شماره پروانه: 4148

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : حاجی آباد

شماره تماس: 09133784493

صلاحیت ها : امور ثبتی و تعیین حدود اربعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جمشید زینلی زاده

رشته کارشناسی : امور ثبتی

شماره پروانه: 4149

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177682327

صلاحیت ها : امور ثبتی و تعیین حدود اربعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا شهریاری

رشته کارشناسی : امور ثبتی

شماره پروانه: 4150

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09153415380

صلاحیت ها : امور ثبتی و تعیین حدود اربعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

رشته کارشناسی :

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی :

حوزه فعالیت :

شماره تماس:

صلاحیت ها :