امور آب و قنوات ( به ترتیب سابقه ) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

نام و نام خانوادگی : مرتضی تاجداری

رشته کارشناسی : امور آب و قنوات

شماره پروانه: 2205

تاریخ شروع کارشناسی : 1379

حوزه فعالیت : استان هرمزگان

شماره تماس: 09171612102

صلاحیت ها : امور آب و قنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : هوشنگ ملایی

رشته کارشناسی : امور آب و قنوات

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی : 1388

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171650056

صلاحیت ها : امور آب و قنوات

 

نام و نام خانوادگی : سید ابوالفضل سادات جهرمی

رشته کارشناسی : امور آب و قنوات

شماره پروانه: 4131

تاریخ شروع کارشناسی : 1389

حوزه فعالیت : میناب

شماره تماس: 09173192948

صلاحیت ها : امور آب و قنوات

 

نام و نام خانوادگی : مهرداد انصاری

رشته کارشناسی : امور آب و قنوات

شماره پروانه: 4178

تاریخ شروع کارشناسی : 1390

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09171616701

صلاحیت ها : امور آب و قنوات

 

نام و نام خانوادگی : مسعود رازمند

رشته کارشناسی : امور آب

شماره پروانه:

تاریخ شروع کارشناسی :

حوزه فعالیت : بندرعباس

شماره تماس: 09177614788

صلاحیت ها : امور آب و قنوات